top of page
VEX GO_edited.jpg

ค่ายอบรมการเรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์

พัฒนาทักษะสะเต็มเชิงรุก

ทักษะการเรียนรู้สะเต็ม

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีในโลกศตวรรษที่ 21 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกวันนี้ เราทุกคนควรที่จะต้องพัฒนาตัวเพื่อไล่ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความต้องการแรงงานที่มีทักษะที่มากกว่าปกติ เช่น การตัดสินใจ  การทำงานร่วมกันเป็นทีม  ทักษะการสื่อสาร และ การนำเสนอที่มีคุณภาพ เป็นต้น  ทักษะเหล่านี้ เริ่มมีบทบาทมากขึ้น และ เริ่มกลายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ดังนั้น คนที่สามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ก่อน คนนั้นก็จะมีความได้เปรียบสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 นี้   ซึ่งวิธีการพัฒนาทักษะเหล่านี้ สามารถเรียนรู้ได้ในวิชาสะเต็ม

ตัวอย่างเนื้อหาการอบรม

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ร่วมกิจกรรมเกมส์โดยใช้หุ่นยนต์ภายใต้หัวข้อเรื่องการผจญภัยสำรวจใต้มหาสมุทร ร่วมกับทักษะเรื่อง รูปร่าง รูปทรง แบบรูป 

เรียนรู้ทักษะพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อควบคุมให้หุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจต่างๆตามที่กำหนด  รวมถึงฝึกทักษะการจัดระบบความคิดให้กระบวนการคิดที่เป็นขั้นเป็นตอน หรือ ทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณ พร้อมทั้งฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสำหรับการนำเสนอ

ปฏิบัติภารกิจด้วยการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ พร้อมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างง่ายโดยใช้หุ่นยนต์พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อจำกัดต่างๆที่กำหนดให้ รวมถึงการออกแบบหุ่นยนต์เพื่อทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

รูปแบบเนื้อหา และ ความเข้มข้น ของการอบรมสามารถปรับแต่งได้

สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

Ocean-Lesson4-Tile.png
ReduceAndReuseRobot.png
VGOC_Competition_Advanced.png
Ocean-Unit Tile.png
VEX GO_edited.jpg
Mars-Lesson5-Tile.png
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
logo robo qr scan-01.png
bottom of page